UCHWAŁA NR XXXIII/193/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 marca 2017r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2017r.

UCHWAŁA NR  XXXIII/193/2017

RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 30 marca 2017r.

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2017r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515) i art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z poź. zm.), § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. poz. 430 z późn. zm.),   po uwzględnieniu wniosków dyrektorów placówek oświatowych i zaopiniowaniu przez nauczycielskie związki zawodowe uchwala się, co następuje:

§ 1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli są wyodrębnione w budżecie Gminy Wałcz w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. Wysokość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 wyodrębniona została w budżecie gminy w rozdziale: 80146 na kwotę 55.682,00 zł.

§ 3. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz, stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Ze środków określonych w § 1 dofinansowane będą następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół:

 1. organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym kadry kierowniczej;
 2. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
 3. organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych
 4. organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół:,
 5. szkolenia rad pedagogicznych;
 6. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
 7. opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły;
 8. koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje

 

§ 5. 1. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli, określone w uchwale budżetowej na 2017 r. planuje się na następujące specjalności kształcenia:

 1. pozwalające na zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu;
 2. rozwijanie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 3. nauczania języka obcego na etapie wychowania przedszkolnego oraz w klasach I-III szkoły podstawowej,
 4. związane z profilaktyką uzależnień;
 5. wynikające z rozporządzenia w sprawie organizacji i zasad udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach;
 6. organizowanie i zarządzanie oświatą;
 7. związane z doskonaleniem umiejętności wychowawczych w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze zjawiskiem przemocy wśród dzieci i młodzieży;
 8. bezpieczeństwo w szkole;
 9. podniesienie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 10. rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych
 11. doskonalenie nauczycieli w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

§ 6. Określa się na 2017 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 80% poniesionych kosztów za semestr nauki, nie więcej niż 1.500,00 zł.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

Załączniki do pobrania

1 Załącznik.pdf (PDF, 25KB) 2017-04-20 14:04:04 80 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 20-04-2017 14:04:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 30-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 20-04-2017 14:04:04